Splošni pogoji

AIKON Academy Splošni pogoji

 1. Prijave in plačilo kotizacije 

Prijava

Prijava na dogodek, ki ga organizira podjetje Be Aikon d.o.o.  se izvede s poslano elektronsko pošto na naslov academy@beaikon.com ali info@beaikon.com

Ob prijavi je potrebno posredovati naslednje podatke: Ime in priimek, Podjetje, Naslov, Davčna številka (če gre za pravno osebo), GSM, E-pošta.

Plačilo kotizacije

Plačilo kotizacije se mora izvesti pred nastopom dogodka. Datum plačila, cena in ostali plačilni pogoji so navedeni na računu, ki ga Be Aikon d.o.o. posreduje na e-naslov prijavitelja in z navadno pošto na poštni naslov prijavitelja. Na računu so poleg višine kotizacije navedeni tudi morebitni popusti in ostale ugodnosti, ki jih priznava Be Aikon d.o.o..

 

2. Odpoved prijave in stroški odpovedi 

Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki, posredovana po e-pošti na naslov academy@beaikon.com ali info@beaikon.com.

Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

Prijavitelj na dogodek ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku na katerega se je prijavil.

Stroški odpovedi so naslednji:

– do 7 delovnih dni pred dogodkom 0% cene kotizacije za dogodek
– do 5 delovnih dni pred dogodkom 30% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek
– do 3 delovnih dni pred dogodkom 50% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek
– 1 delovni dan in manj dni pred dogodkom 100% cene kotizacije za dogodek

Skrajni rok za pisno odpoved posameznega dogodka brez obveznosti plačila kotizacije je 7 delovnih dni pred dnevom izvedbe dogodka.

Be Aikon d.o.o. prijavitelju, ki se zaradi višje sile, bolezni ali smrti v ožji družini ne more udeležiti predavanja dovoljuje prenos plačane kotizacije na naslednje predavanje, ki ga organizira Be Aikon d.o.o.

Be Aikon d.o.o. dovoljuje prijavitelju, ki je fizična oseba ali pravna oseba, da v roku najmanj 3 dni pred dogodkov zamenja udeleženca predavanja, če njemu zaradi bolezni, višje sile ali smrti v ožji družini ni omogočena udeležba na dogodku.

 

3. Odpoved dogodka s strani Be Aikon d.o.o.

Beaikon d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka.

Be Aikon d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi posameznega dogodka zaradi višje sile, bolezni predavatelja ali smrti v ožji družini na strani organizatorja ali predavatelja.

Be Aikon d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe izobraževanja zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom izobraževanja. V takšnih primerih lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

Beaikon d.o.o. mora vse prijavljene udežence o morebitnih spremembah pravočasno obvestiti.

 

 4. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno. Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom .

 

 5. Varovanje osebnih podatkov

Be Aikon d.o.o. zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom obveščanja o AIKON Academy, analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov ter predstavitve ostalih izdelkov in storitev podjetja Be Aikon d.o.o.

Osebni podatki brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bodo posredovani tretjim osebam in jim tudi nikoli niso dostopni.

Udeleženec dogodka s svojo prijavo dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Be Aikon d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov, ter za predstavitev izdelkov in storitev Beaikon d.o.o.. Be Aikon d.o.o. je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti nadaljno uporabo osebnih podatkov, ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala.

Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Be Aikon d.o.o. kontaktirajo preko elektronske pošte, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Be Aikon d.o.o.

Splošni pogoji veljajo od 1. februarja 2015